Teruggevonden worden op het internet

Advies

Unieke uitwerking van uw project uitgaand van uw doelstellingen.

lees meer

Uitvoering

Vlotte & correcte uitwerking volgens de laatste normen en trends.

lees meer

Opvolging

Onze opvolging & analyse na voltooiing helpen u verder.

lees meer

logo

FeWeb, de federatie van webontwikkelaars FeWeb is de federatie voor webontwikkelaars.
Deltacom is aangesloten bij deze organisatie, die de internetsector bundelt in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Als lid onderschrijven we het charter waarvan hieronder de voornaamste topics opgelijst zijn.

© FEWEB

1 • Overeenstemming van de dienst met de behoeftes van de klant

De leverancier heeft de verantwoordelijkheid om goederen en diensten aan te bieden en te leveren in overeenstemming met de behoeftes van de klant, behoeftes die deze laatste duidelijk moet formuleren (huidige behoeftes en te voorziene ontwikkelingen).
Indien de door de klant geformuleerde behoeftes niet duidelijk, voldoende volledig of onmiddellijk uitvoerbaar zijn, moet de leverancier de klant helpen, met behulp van de meest geschikte middelen en op overeen te komen voorwaarden, de behoeftes en de te voorziene ontwikkelingen te formuleren.
Tijdens de uitvoering van het project moet de leverancier zich bij zijn klant en op regelmatige basis vergewissen van de continuïteit van de overeenstemming tussen producten/geleverde diensten en geformuleerde behoeftes.

2 • Omvang van het project

De omvang van het project wordt duidelijk omschreven en de grenzen en uitsluitingen worden gepreciseerd.
De offerte of het contract preciseert expliciet de inhoud van het project met betrekking tot de werkmethode, de leveringen en het geleverde. De uitsluitingen en opties worden duidelijk omschreven. De aan de klant ter beschikking gestelde goederen of de leveringen voor rekening van de klant moeten duidelijk worden opgesomd met vermelding van de datum of het moment van de terbeschikkingstelling. Als de termijn van een levering of terbeschikkingstelling aan de klant onzeker is, moet de offerte of het contract deze onzekerheid vermelden.

3 • Kennis van de kosten en de termijnen

De klant moet op de hoogte kunnen zijn van het vereiste globale budget en van de vereiste termijn voor de uitvoering van zijn geformuleerde behoeftes. De prijzen worden duidelijk en ondubbelzinnig uiteengezet. De leverancier vermeldt duidelijk de niet-terugkerende en de terugkerende kosten en de duur ervan.
De eventueel terugkerende kosten van de levering zijn voor rekening van de leverancier indien deze niet worden vermeld in de offerte of in het contract. Iedere prijsevolutie, tijdens de uitvoering van het contract, wordt gepreciseerd, net als de formule voor deze evolutie. Indien tijdens een project goedkeuringen van de klant zijn vereist, worden deze gepreciseerd en wordt een antwoordtermijn vastgelegd.

4 • Verantwoordelijkheden

De leverancier is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het contract door zijn personeel en door eventuele onderaannemers. Hij moet er regelmatig op toezien dat zijn tussenleveringen door de klant worden gevalideerd.
De klant van zijn kant is verantwoordelijk voor de omschrijving van zijn huidige behoeftes en hun te voorziene evolutie. Hij moet aan de leverancier iedere evolutie van zijn behoeftes in de loop van het contract meedelen. Ten slotte is hij verantwoordelijk voor de naleving van zijn contractuele verplichtingen.

5 • Beschikbare middelen

De leverancier brengt zijn klant op de hoogte van de middelen en kwalificaties waarover hijzelf en zijn eventuele onderaannemers beschikken voor de uitvoering van het project. De leverancier licht de klant duidelijk in over dat deel van het contract dat zal worden aanbesteed. De leverancier (Hoofdaannemer) behoudt de verantwoordelijkheid voor het hele project, zelfs van de aanbestede delen ervan.

6 • Duurzaamheid of overdraagbaarheid van de oplossing of de dienst

De leverancier brengt de klant op de hoogte van de middelen die hij aanwendt om de klant te beschermen tegen de verdwijning van de leverancier of van een van de onderaannemers of tegen het niet-opvolgen van de verkochte oplossing.
In het kader van hoofdarbeid verbindt de leverancier zich ertoe om het gerealiseerde werk bij elke beduidende vordering van het project te leveren, behalve indien deze maatregel in strijd is met het behoud van zijn rechten van de intellectuele eigendom. Hij overhandigt ofwel aan de klant zelf, ofwel aan een derde vertrouwenspartij (zoals een notaris) de broncodes van het lopende project.

7 • De rechten van de intellectuele eigendom

In het kader van het huidige Charter verbindt de leverancier er zich toe duidelijke en volledige informatie aan de klant te verschaffen wat betreft intellectuele eigendomsrechten en bescherming van privé gegevens. Hij preciseert aan de klant welke de intellectuele rechten zijn die zullen worden overgedragen. Hij maakt ook een onderscheid tussen andere leveranciers, de gedane leveringen op maat of wijzigingen op vraag van de klant zodat de klant duidelijk weet waar hij eigenaar van wordt. De eventuele modaliteiten en termijnen van overdracht worden schriftelijk opgenomen in het hoofdcontract of in een clausule “intellectueel eigendomsrecht”, die als bijlage wordt toegevoegd aan het hoofdcontract.